Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Varför BRT?

BRT är en investering för att förenkla och förbättra för oss som bor och reser i och till Örebro.

Örebro växer. Prognosen säger att vi om 20 år är 50 000 fler invånare i Örebro kommun. Om vi fortsätter att resa som vi gör idag, då hälften av alla resor som görs i Örebro är bilresor, så ökar antalet resor med bil med 35 procent. Det skulle innebära att till exempel Rudbecksgatan kommer att ha 5 000 fler bilar per dag om den trenden håller i sig. Med en sådan ökning räcker inte det befintliga utrymmet i vårt gatu- och trafiksystem.

För att undvika trängsel, köer och dålig luft behöver vi hitta ett sätt att utnyttja vår gemensamma yta utan att behöva bygga nya vägar.

Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden.  

Bilen kommer inte längre ha förtur i stadstrafiken, som den haft historiskt, men BRT bidrar till att trafiksituationen blir god även för den som väljer att ta bilen. Forskningen visar att en snabbare restid med buss i förhållande till bil, ökar bussresandet.

När fler väljer att åka kollektivt, underlättar det även för den som cyklar, promenerar eller tar bilen. Resultatet blir en bättre vardag för människorna i en växande stad.

BRT är en del i att uppnå de övergripande mål som bland annat nämns i Regionalt Trafikförsörjningsprogram och Örebro kommuns Trafikprogram. Utöver BRT är även parkeringsavgifter, ett bättre stadslinjenät och justerat biljettpris viktiga delar för att uppnå målen.

 

 

 

 

Bakgrund

Kollektivtrafikomläggningarna som gjorts de senaste åren har haft som mål att effektivisera och förbättra kollektivtrafiken. Framför allt i de områden där flest människor reser. Det har inneburit ökade trafikeringskostnader, men har dessvärre inte resulterat i att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning. Historiskt har kollektivtrafikresandet i Örebro istället haft en svag resandeutveckling. Medan pendlingen och resandet i samhället ökar generellt, ligger kollektivtrafikens marknadsandel på en stabil men låg nivå jämfört med andra transportsätt. Flera prognoser som visar hur trafiken i Örebros gatunät utvecklas i framtiden, visar på en hög risk för trängsel och försämrad luftkvalité.

Analyser och utredningar pekar tydligt på att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken jämfört med bil - tillsammans med hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande faktorer för att nå uppsatta mål om ökat kollektivtrafikresande och hållbara resor.

Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i Örebro, är utvecklingen av BRT – Bus Rapid Transit – ett kapacitetsstarkt och effektivt kollektivtrafiksystem som har förmåga att förflytta fler människor snabbare, utan att ta större yta i anspråk.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 maj 2021