Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Varför BRT?

BRT är en investering för att förenkla och förbättra för oss som bor och reser i och till Örebro.

Örebro växer. Enligt prognoser för befolkningsökningen kommer inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem att räcka till. Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i framtiden. 

För att undvika trängsel, köer och dålig luft behöver vi hitta ett sätt att utnyttja vår gemensamma yta utan att behöva bygga nya vägar.

Vi behöver bryta trenden med fler fordon och fokusera på en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i staden.  

Bilen kommer inte längre ha förtur i stadstrafiken, som den haft historiskt, men BRT bidrar till att trafiksituationen blir god även för den som väljer att ta bilen. Forskningen visar att en snabbare restid med buss i förhållande till bil, ökar bussresandet.

När fler väljer att åka kollektivt, underlättar det även för den som cyklar, promenerar eller tar bilen. Resultatet blir en bättre vardag för människorna i en växande stad.

BRT är en del i att uppnå de övergripande mål som bland annat nämns i Regionalt Trafikförsörjningsprogram och Örebro kommuns Trafikprogram. Utöver BRT är även parkeringsavgifter, ett bättre stadslinjenät och justerat biljettpris viktiga delar för att uppnå målen.

På vilket sätt?  

Det nya kollektivtrafiksystemet består av snabbussar med egna körfält, prioritet i trafiksignaler, anpassade hållplatser och hög turtäthet. Under 2021 byggde vi om och anpassade Rudbecksgatan och Universitetsallén, samt Fabriksgatan vid Kulturkvarteret för snabbussar. Därmed är två av nio delsträckor på den första etappen förberedda för det nya systemet. 

Några av de största förändringarna längs sträckan är mittförlagda körfält och även hållplatser. Även trafiksignalerna har försetts med en ny funktion, signalprioritet, som bidrar till att bussen för förtur på sträckan och förkortar restiden. 

  • Projektet finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.
  • Budget för etapp 1, är 250 miljoner kronor. 

 

 

 

 

Bakgrund

Kollektivtrafikomläggningarna som gjorts de senaste åren har haft som mål att effektivisera och förbättra kollektivtrafiken. Framför allt i de områden där flest människor reser. Det har inneburit ökade trafikeringskostnader, men har dessvärre inte resulterat i att resandet i kollektivtrafiken ökat i önskad omfattning. Historiskt har kollektivtrafikresandet i Örebro istället haft en svag resandeutveckling. Medan pendlingen och resandet i samhället ökar generellt, ligger kollektivtrafikens marknadsandel på en stabil men låg nivå jämfört med andra transportsätt. Flera prognoser som visar hur trafiken i Örebros gatunät utvecklas i framtiden, visar på en hög risk för trängsel och försämrad luftkvalité.

Analyser och utredningar pekar tydligt på att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken jämfört med bil - tillsammans med hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet är avgörande faktorer för att nå uppsatta mål om ökat kollektivtrafikresande och hållbara resor.

Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i Örebro, är utvecklingen av BRT – Bus Rapid Transit – ett kapacitetsstarkt och effektivt kollektivtrafiksystem som har förmåga att förflytta fler människor snabbare, utan att ta större yta i anspråk.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 maj 2021