Örebro kommun och Region Örebro län bygger ett modernt och effektivt system för kollektivtrafik som kallas BRT.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så här bygger vi

Nu förbereder och anpassar vi gatorna för kollektivtrafiksystemet med snabbussar. Den första etappen går mellan Brickebacken och Tegnérlunden och beräknas vara klar år 2025.

När vi anpassar gatorna ser vi över hela miljön 

 • Vi skapar egna körfält för bussen och mittförlagda hållplatser där det behövs för att framkomligheten för bussen ska vara god. 
 • Vi förbereder trafiksignalerna med signalprioritet, som ger bussen förtur i korsningar och bidrar till att förkorta bussens restid. 
 • Vi tillgänglighetsanpassar alla passager och övergångsställen och förbättrar belysningen för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna. 
 • Vi tar in mer grönt i gaturummet, genom till exempel träd och planteringar, som tar hand om dagvatten och minskar risken för översvämningar. En del hållplatser får ett tak med torräng. Det är ett slags grästak med höga gräsväxter och blommor, som gynnar den biologiska mångfalden, har lång livslängd och bidrar till en trivsam stadsmiljö.  

 • Vi sätter upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss. 

Arbete längs Rudbecksgatan under 2023 

Under 2023 fortsätter gatuarbetet längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan. Arbetet är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan.

Systemet med snabbussar införs i etapper 

Kollektivtrafiksystemet med snabbussar införs i olika etapper. Den första etappen sträcker sig mellan Brickebacken och Tegnérlunden och beräknas vara klar år 2025. 

Nästa planerade etapper är sträckorna Centrum-Mellringe och Centrum-Vivalla/Lundby. Inga politiska beslut om dessa etapper är ännu tagna. Just nu pågår planering och analys där vi konkretiserar vad och hur vi ska bygga samt vad det kommer att kosta.

Längs sträckorna Brickebacken-Centrum, Centrum-Mellringe och Centrum-Vivalla/Lundby är befolkningstätheten hög. Baserat på en marknadsanalys, som också tittat på det befintliga resandet med kollektivtrafiken och kommunens planerade utbyggnadsområden, är dessa stråk mest lämpliga för BRT-linjer.

Finansiering av etapp 1 

Totala kostnaden för utbyggnaden av etapp 1 beräknas till 250 miljoner kronor. Det finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften genom statliga medel, via Region Örebro läns länstransportplan.  

Utbyggnaden av BRT är en investering som har lång livslängd och därför fördelas kostnaden på 30 år. Det kan liknas vid när en privatperson köper ett hus och lånet avbetalas under många år. Om vi sätter kostnaden i relation till kommunens årliga kostnad för sin verksamhet, och omvandlar kommunens budget till en 100-lapp, motsvarar det 5 öre. 

Etapp 1, Brickebacken-Tegnérlunden 

Etapp 1, mellan Brickebacken och Tegnérlunden, är uppdelad i nio delsträckor. För varje delsträcka upphandlas en entreprenör som genomför uppdraget. 

Från norr om universitetsrondellen till Österplan.

etapp1-1.jpg

Det här har vi gjort:

 • Skapat två busskörfält med mittförlagda hållplatser samt två körfält för övrig fordonstrafik, ett i varje riktning. Bussens körfält är markerade med röd asfalt.
 • Gett de nya busshållplatserna ett tak med torräng.
 • Förberett trafiksignalerna med signalprioritet, som bidrar till att förkorta bussens restid.
 • Gjort en ny gångpassage över Rudbecksgatan vid Österplan.
 • Tillgänglighetsanpassat alla passager.
 • Satt upp ny belysning.

Under 2023 kommer busshållplatserna att kompletteras med ytterligare utrustning, i form av en digital skärm som visar se hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer.

etapp1-2.jpg

Det här har vi gjort: 

 • Nya hållplatser, som är anpassade för snabbussarna och består av ett långt väderskydd med sittplatser både i väderskyddet och utanför på plattformen. 
 • Gett de nya busshållplatserna ett tak med torräng.  
 • Anpassat hållplatsinformationen med bland annat nedräknare, som visar hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer. 
 • Markerat bussens befintliga körfält med röd asfalt. 
 • Förlängt cykelbanan genom den norra delen av Fabriksgatan, förbi Kulturkvarteret, samt gjort cykelparkeringar längs Fabriksgatan. 
 • Planteringar för att ge mer grönska. 

etapp1-3.jpg

Det här har vi gjort: 

 • Byggt om båda hållplatserna. Hållplatsen i norrgående riktning mot stan har fått ett långt väderskydd, som under hösten kommer kompletteras med sittbänkar både i väderskyddet och utanför på plattformen. Det ger fler möjlighet att vänta både på plattformen och under tak i väderskyddet.  
 • Satt upp ny belysning och byggt ett ordentligt övergångsställe över Saxons väg, för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna. 
 • Satt upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss. 
 • Byggt om den tidigare timglashållplatsen, som gjorde att endast en buss kunde stanna vid hållplatsen. Nu är det möjligt för bussar i båda riktningar att stanna vid hållplatsen för att hämta upp resenärer. 

Det här har vi gjort: 

 • Flyttat busshållplatsen i södergående riktning till norr om gång- och cykelbron, så att plattformarna nu ligger mitt emot varandra. Det ökar trafiksäkerheten genom att båda hållplatserna nu ligger i anslutning till en gångpassage. 
 • Byggt en ny gångbana med belysning intill busshållplatsen för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna. 
 • Vi kommer även sätta vi upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss. 

Både busshållplats Brickebacken centrum och Björkrisvägen kommer även kompletteras med anpassad hållplatsinformation med bland annat nedräknare, som visar hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer. I vår kommer vi även plantera för att ge mer grönska runt hållplatserna. 

Busshållplats Granrisvägen togs bort, eftersom hållplatserna i Brickebacken Centrum ligger nära. För att förkorta restiden för snabbussarna är det viktigt att hållplatserna inte ligger för tätt, samtidigt som det också ska vara tillräckligt nära för boende. Ett optimalt avstånd bedöms vara 500-800 meter mellan hållplatserna. 

Två nya busshållplatser ska anläggas norr om den befintliga vändplatsen. Vi gör gångbanor till de nya hållplatserna för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna.  

Arbetet samordnas med byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i området. 

Detta ska göras längs Rudbecksgatan, mellan Österplan och Fabriksgatan:

 • Vi bygger om två av körfälten till busskörfält och placerar hållplatserna i mitten av gatan. Arbetet är en fortsättning på det gatuarbete som redan gjorts mellan Tybble och Österplan.
 • Vi gör en ny och mer trafiksäker passage för fotgängare och cyklister vid korsningen vid Mogatan.
 • Vi tar bort hållplats "Trädgårdsgatan" längs Rudbecksgatan. Detta för att det är viktigt att hållplatserna inte ligger för tätt för att kunna förkorta restiden, samtidigt som det också ska vara tillräckligt nära för boende. Ett optimalt avstånd bedöms vara 500-800 meter mellan hållplatserna.

Detta ska göras vid Våghustorget:

 • Hållplatsen vid Våghustorget behåller samma placering som idag och får bland annat nya väderskydd.
 • Vi gör en ny cykelparkering i anslutning till hållplatsen.

Mer information

På Örebro kommuns webbplats kan du läsa mer om hur gatuarbetet längs Rudbecksgatan påverkar dig som trafikant

 

Detta ska göras längs Östra Bangatan, från Vasagatan och fram till korsningen vid Östra Nobelgatan:

 • Vi bygger en ny mittförlagd hållplats i norrgående riktning på Östra Bangatan. Hållplatsen får ett eget busskörfält för att annan trafik ska kunna passera. Bussens körfält markeras med röd asfalt.
 • Vi bygger en ny trafiksignal vid Vasagatan, som utrustas med signalprioritering som gör att bussen prioriteras i korsningen.
 • Vi gör en ny passage för gående över Östra Bangatan som förbinder Resecentrum med staden och gör det möjligt för gående att säkert passera över gatan.
 • Vi bygger en ny gång- och cykelbana längs Östra Bangatan, mellan Järntorgsgatan och Järnvägsgatan, där den ansluts till befintlig gång- och cykelbana.
 • Vi skapar en trivsammare stadsmiljö genom att förbättra belysningen och ta in mer grönt i gaturummet, som tar hand om dagvatten och minskar risken för översvämningar. 

 

Mer information

På Örebro kommuns webbplats kan du läsa mer om hur gatuarbetet längs Rudbecksgatan påverkar dig som trafikant

Tidplan etapp 1

 • Politiska beslut vintern 2020
 • Projektering påbörjades 2020
 • Byggnation av etapp 1 påbörjades 2021
 • Upphandling av bussar, för leverans 2023
 • Byggnation av etapp 1 beräknas klar 2025

BRT Brickebacken – Tegnérlunden

 • Totalsträcka etapp 1: 7 km
 • Preliminär trafikstart etapp 1: 2025
 • Fordonslängd: 18 meter
 • Turtäthet: 5 minuter
 • Kostnad etapp 1: 250 mnkr varav hälften är statlig medfinansiering

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 31 januari 2023