Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för Citylinjen - ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem i Örebro.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Så här bygger vi

Under 2024 blir sträckan mellan Brickebacken och Resecentrum klar för Citylinjen!

BRT_Resecentrum_fr_330_240305.jpg

Illustration över hur Östra Bangatan kommer se ut när arbetet med att anpassa gatan för Citylinjen är färdigt. Bild: Örebro kommun

Etapp 1, Brickebacken-Tegnérlunden 

Den första etappen, mellan Brickebacken och Tegnérlunden, är uppdelad i nio delsträckor och blir helt klar under 2025. För varje delsträcka upphandlas en entreprenör som genomför arbetet. 

Från norr om universitetsrondellen till Österplan.

etapp1-1.jpg

Det här har vi gjort:

 • Skapat två busskörfält med mittförlagda hållplatser samt två körfält för övrig fordonstrafik, ett i varje riktning. Bussens körfält är markerade med röd asfalt.
 • Gett de nya busshållplatserna ett tak med torräng.
 • Förberett trafiksignalerna med signalprioritet, som bidrar till att förkorta bussens restid.
 • Gjort en ny gångpassage över Rudbecksgatan vid Österplan.
 • Tillgänglighetsanpassat alla passager.
 • Satt upp ny belysning.

Under 2023 kommer busshållplatserna att kompletteras med ytterligare utrustning, i form av en digital skärm som visar se hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer.

etapp1-2.jpg

Det här har vi gjort: 

 • Nya hållplatser, som är anpassade för snabbussarna och består av ett långt väderskydd med sittplatser både i väderskyddet och utanför på plattformen. 
 • Gett de nya busshållplatserna ett tak med torräng.  
 • Anpassat hållplatsinformationen med bland annat nedräknare, som visar hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer. 
 • Markerat bussens befintliga körfält med röd asfalt. 
 • Förlängt cykelbanan genom den norra delen av Fabriksgatan, förbi Kulturkvarteret, samt gjort cykelparkeringar längs Fabriksgatan. 
 • Planteringar för att ge mer grönska. 

etapp1-3.jpg

Det här har vi gjort: 

 • Byggt om båda hållplatserna. Hållplatsen i norrgående riktning mot stan har fått ett långt väderskydd, som under hösten kommer kompletteras med sittbänkar både i väderskyddet och utanför på plattformen. Det ger fler möjlighet att vänta både på plattformen och under tak i väderskyddet.  
 • Satt upp ny belysning och byggt ett ordentligt övergångsställe över Saxons väg, för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna. 
 • Satt upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss. 
 • Byggt om den tidigare timglashållplatsen, som gjorde att endast en buss kunde stanna vid hållplatsen. Nu är det möjligt för bussar i båda riktningar att stanna vid hållplatsen för att hämta upp resenärer. 

Det här har vi gjort: 

 • Flyttat busshållplatsen i södergående riktning till norr om gång- och cykelbron, så att plattformarna nu ligger mitt emot varandra. Det ökar trafiksäkerheten genom att båda hållplatserna nu ligger i anslutning till en gångpassage. 
 • Byggt en ny gångbana med belysning intill busshållplatsen för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna. 
 • Vi kommer även sätta vi upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss. 

Både busshållplats Brickebacken centrum och Björkrisvägen kommer även kompletteras med anpassad hållplatsinformation med bland annat nedräknare, som visar hur lång tid det är kvar tills nästa buss kommer. I vår kommer vi även plantera för att ge mer grönska runt hållplatserna. 

Busshållplats Granrisvägen togs bort, eftersom hållplatserna i Brickebacken Centrum ligger nära. För att förkorta restiden för snabbussarna är det viktigt att hållplatserna inte ligger för tätt, samtidigt som det också ska vara tillräckligt nära för boende. Ett optimalt avstånd bedöms vara 500-800 meter mellan hållplatserna. 

Två nya busshållplatser ska anläggas norr om den befintliga vändplatsen. Vi gör gångbanor till de nya hållplatserna för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna.  

Arbetet samordnas med byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i området. 

Det här har vi gjort längs Rudbecksgatan:

 • Nya busskörfält mellan Österplan och Trädgårdsgatan och mittförlagda hållplatser vid Eyra idrottsområde för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik i korsningar.
 • Nya väderskydd med torräng på taket och förbättrad belysningen för hållplatsen vid Våghustorget, som behållit samma placering som tidigare. Hållplatsen har också fått en ny typ av digital informationsskylt, som visar hur många minuter som är kvar tills bussen anländer.
 • Ny cykelparkering på Våghustorget, där det går att låsa fast cykeln mot ramen och där det finns plats även för lådcyklar. Det har också gjorts en tydligare gräns mellan parkeringen och cykelbanan för att göra den mer trafiksäker.
 • Ny trafiksäkrare passage för gående och cyklister vid korsningen vid Mogatan.
 • Ny gångbana med belysning genom Margaretalunden.
 • Tagit bort hållplats "Trädgårdsgatan" längs Rudbecksgatan eftersom det är viktigt att hållplatserna inte ligger för tätt för att kunna förkorta restiden, samtidigt som det också ska vara tillräckligt nära för boende. Ett optimalt avstånd bedöms vara 500-800 meter mellan hållplatserna.

Arbetet har samordnats med förnyelse av 2400 meter vatten- och avloppsledningar längs Rudbecksgatan, mellan Rådmansgatan och Fabriksgatan.

Mer information

Mer information i nyheten "Rudbecksgatan öppnas: ”Vi har anpassat sträckan för snabbussar och säkrat vattnet” Örebro kommuns webbplats

Illustration över hur Våghustorget kommer se ut när arbetet är färdigt: Foto: Örebro kommun

Illustration över hur Våghustorget kommer se ut när arbetet är färdigt: Foto: Örebro kommun

Delsträcka 6 går mellan Universitetsplatsen i söder och Tybble i norr.

Vid Universitetsplatsen avslutas sträckan i höjd med korsningen Forskarvägen-Åstadalsvägen. Vid Tybble ansluter sträckan till den redan ombyggda delen av Universitetsallén. 

Detta ska göras längs Östra Bangatan, från Vasagatan och fram till korsningen vid Östra Nobelgatan:

Ny hållplats, trafiksignal och passage

 • Vi bygger en ny mittförlagd hållplats i norrgående riktning på Östra Bangatan. Hållplatsen får ett eget busskörfält för att annan trafik ska kunna passera. Bussens körfält markeras med röd asfalt.
 • Vi bygger en ny trafiksignal vid Vasagatan, som utrustas med signalprioritering som gör att bussen prioriteras i korsningen. Vi förnyar också befintliga trafiksignaler.
 • Vi gör en ny passage för gående över Östra Bangatan som förbinder Resecentrum med staden och gör det enkelt för gående att säkert passera över gatan.

Ny gång- och cykelbana och trivsammare stadsmiljö

 • Idag saknas en länk för cyklister längs Östra Bangatan. För att göra det enklare att cykla anlägger vi en ny gång- och cykelbana längs Östra Bangatan, mellan Järntorgsgatan och Järnvägsgatan, där den ansluts till befintlig gång- och cykelbana.
 • Vi förbättrar belysningen och tar in mer grönt i gaturummet genom till exempel planteringar längs Östra Bangatan. Planteringar tar hand om dagvatten och minskar risken för översvämningar. 

Samordnas med vatten och avlopp

Arbetet samordnas med mindre vatten- och avloppsarbeten för att undvika framtida läckor och säkra vattenförsörjningen för örebroarna.

Mer information

På Örebro kommuns webbplats kan du läsa mer om hur gatuarbetet längs Östra Bangatan påverkar dig som trafikant

Under 2025 anpassar vi gatorna längs Västra Nobelgatan, från Östra Bangatan till Hertig Karls Allé.

Detta ska göras:

 • Moderna hållplatser med sittbänkar, belysning och gröna väderskydd.
 • Busskörfält och prioritet för bussen i korsningar för att förkorta restiden och förbättra punktligheten för bussen.
 • Ny gång- och cykelbana och säkra passager över gatan.
 • Grönare och trivsammare miljö med fler träd och en mikropark.

Arbetet samordnas med omfattande arbete med vatten och avlopp för att säkra vattenförsörjningen för örebroarna.

Mer information

På Örebro kommuns webbplats kan du läsa mer om gatuarbetet längs Västra Nobelgatan.

När vi anpassar gatorna ser vi över hela miljön

 • Vi skapar egna körfält för bussen och mittförlagda hållplatser där det behövs för att framkomligheten för bussen ska vara så bra som möjligt.
 • Vi förbereder trafiksignalerna med signalprioritet, som ger bussen förtur i korsningar och bidrar till att förkorta bussens restid.
 • Vi tillgänglighetsanpassar alla passager och övergångsställen och förbättrar belysningen för att skapa trygga och trafiksäkra vägar till och från hållplatserna.
 • Vi tar in mer grönt i gaturummet, genom till exempel träd och planteringar, som tar hand om dagvatten och minskar risken för översvämningar. En del hållplatser får ett tak med torräng. Det är ett slags grästak med höga gräsväxter och blommor, som gynnar den biologiska mångfalden, har lång livslängd och bidrar till en trivsam stadsmiljö. 
 • Vi sätter upp cykelställ i anslutning till hållplatserna för att underlätta för dem som vill kombinera en resa med cykel och buss.

Systemet införs i etapper

Kollektivtrafiksystemet införs i olika etapper. Den första etappen, mellan Brickebacken och Tegnérlunden, byggs nu och beräknas vara helt klar år 2025. 

Nästa planerade etapper är sträckorna Centrum-Mellringe och Centrum-Vivalla/Lundby. Inga politiska beslut om dessa etapper är ännu tagna. Just nu pågår planering och analys där vi konkretiserar vad och hur vi ska bygga samt vad det kommer att kosta.

Längs sträckorna Brickebacken-Centrum, Centrum-Mellringe och Centrum-Vivalla/Lundby är befolkningstätheten hög. Baserat på en marknadsanalys, som också tittat på det befintliga resandet med kollektivtrafiken och kommunens planerade utbyggnadsområden, är dessa stråk mest lämpliga för BRT-system.

Etapp 1: Brickebacken-Tegnerlunden

 • Politiska beslut: 2020
 • Byggnation: 2021–2025
 • Leverans av elbussar: 2024
 • Trafikstart: december 2024
 • Kostnad: 250 mnkr varav hälften är statlig medfinansiering  

Brickebacken – Tegnérlunden

 • Totalsträcka: 7 km
 • Busskörfält: 4 km 
 • Hållplatser: 13 stycken 
 • Antal bussar: 23 stycken
 • Turtäthet: 5 minuter


Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 april 2024