Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för Citylinjen - ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem i Örebro.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Varför behövs Citylinjen?

För att undvika trängsel, köer och dålig luft behöver vi hitta ett sätt att utnyttja vår gemensamma yta utan att behöva bygga nya vägar. Den satsning som bedöms ge absolut störst effekt på det kollektiva resandet i Örebro är utvecklingen av BRT (Bus Rapid Transit), som i Örebro heter Citylinjen.

Idag är det 20 000 fordon på Rudbecksgatan varje dag och 10 000 av dem reser mindre än fem kilometer. Om vi fortsätter att resa som idag kommer det vara 5000 fler bilar på Rudbecksgatan om 20 år. En ökning som skulle innebära att trängsel, köer och dålig luft skulle bli vardag. Vi måste ändra vårt beteende och börja resa mer hållbart.  

Analyser och utredningar pekar tydligt på att konkurrenskraftiga restider för kollektivtrafiken jämfört med bil - tillsammans med hög turtäthet, robusthet och tillförlitlighet – är avgörande faktorer för att få fler att välja bussen framför bilen.    

För att Örebro växer 

Enligt prognoser för befolkningsökningen kommer inte det befintliga utrymmet för fordon i vårt gatu- och trafiksystem att räcka till om vi fortsätter resa som idag. För att Örebro ska fortsätta vara en attraktiv kommun med plats för bostäder, uteserveringar, lekmiljöer, upplevelser och handel behöver vi bryta trenden med fler fordon och hitta en effektiv lösning för hur människor ska kunna transportera sig i Örebro.

Citylinjen har förmågan att förflytta fler människor snabbare, utan att ta större yta i anspråk. Utbyggnaden av kollektivtrafiksystemet innebär att bilen inte längre kommer ha förtur i stadstrafiken, som den haft historiskt, men om fler väljer att promenera, cykla eller åka buss bidrar det till att trafiksituationen blir god även för den som behöver ta bilen.  

För klimatet 

Kollektivtrafiken är central för att minska utsläppen av miljöfarliga partiklar. Genom att åka kollektivt delar vi på resurser på ett smart och långsiktigt sätt – det gäller även de resurser som används för att producera och driva bussarna. I en buss får det plats cirka 60 personer, vilket motsvarar 50 bilar eftersom det i genomsnitt sitter 1,2 människor i varje bil. Om 50 bilar står i kö blir den kön över 300 meter lång. Det kan jämföras med en buss som är ungefär 18 meter lång. 

För hälsan 

I Sverige cyklar kollektivtrafikresenärer dubbelt så mycket som bilister och går tre gånger så mycket. Genom att vi går eller cyklar till stationen eller hållplatsen blir motion ett naturligt inslag i vardagen, som minskar risken för sjukdomar, som till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och ledbesvär.  

För jämlikhet och integration 

En tredjedel av Sveriges vuxna befolkning har kollektivtrafiken som enda resealternativ. Kollektivtrafiken skapar möjlighet för människor att ta sig till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service och spelar därmed en viktig roll för att bryta utanförskap, minska barriärer och förbättra integrationen.  

Citylinjen är planerad att trafikera sträckorna Brickebacken-Centrum, Centrum-Mellringe och Centrum-Vivalla/Lundby. I dessa stråk är befolkningstätheten hög, samtidigt som medelhastigheten för kollektivtrafiken är låg – det går helt enkelt betydligt snabbare med bil än buss. Kommunen planerar dessutom fler områden i dessa stråk. Det är med andra ord en stor procent av invånarna i Örebro som kommer kunna nyttja Citylinjen. 

Idag är det fler kvinnor än män som åker kollektivt; 30 procent av kvinnorna och 23 procent av männen. Åtgärder som stärker kollektivtrafiken förbättrar därmed tillgängligheten mer för kvinnor än för män och bidrar därmed till ett mer jämställt samhälle. 

Kollektivtrafiken ökar även mobiliteten hos barn och unga, eftersom det är ett färdmedel som personer under 18 år kan använda.  

En del i en hållbar trafikmiljö 

Citylinjen är en del i att uppnå de övergripande mål som bland annat nämns i Regionalt Trafikförsörjningsprogram och Örebro kommuns Trafikprogram. 

Utöver BRT är även parkeringsavgifter, ett bättre stadslinjenät och justerat biljettpris – för att kollektivtrafiken ska vara ett prisvärt alternativ mot att resa med bil – viktiga delar för att uppnå målen. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 december 2023